Právní souvislosti Covid-19

Epidemie koronaviru, označovaného jako SARS-CoV-2, který je původcem onemocnění (Covid-19), se dotýká všech oblastí života společnosti, včetně právních vztahů. Cílem tohoto dokumentu je napomoci Vám získat alespoň základní přehled o některých dopadech této epidemie a opatřeních, přijímaných orgány České republiky v této souvislosti (Opatření) na vztahy s Vašimi zaměstnanci, smluvní vztahy a některé další právní vztahy.

V rozsahu stanoveném zákonem stát odpovídá za škodu, vzniklou v důsledku určitých Opatření, která může typicky spočívat v nemožnosti podnikat vůbec nebo obvyklým způsobem. Tato odpovědnost byla zjevně i důvodem změny přístupu vlády ČR k Opatřením, přijímaným za trvání nouzového stavu, a v současnosti je předmětem diskusí o rozsahu, v jakém by stát měl újmy podnikatelů kompenzovat. Postup vlády ČR byl úspěšně napaden i v rámci soudního řízení. Odpovědnosti státu se věnujeme v oddílu 3.

Opatření závažně zasahují do pracovněprávních vztahů, v nichž ovlivňují samotnou možnost zaměstnanců pracovat a možnost zaměstnavatele přidělovat jim práci, s čímž se pojí vznik překážek v práci, povinnost vyplácet při jejich vzniku odpovídající náhrady mzdy, které stát za stanovených podmínek kompenzuje, případně možnost ukončení pracovního poměru. Těmto otázkám se věnujeme v oddílu 4.

Ve vztazích (nejen) mezi podnikateli mohou Opatření vést ke změně existujících smluvních vztahů (vznik odpovědnosti za prodlení či za škodu) či k možnosti jejich zrušení (ať již v důsledku odstoupení od smlouvy či v důsledku nemožnosti plnění). Porušení Opatření či porušení preventivní povinnosti může mít za následek vznik nové odpovědnosti za škodu. Klíčové přitom bude hledat řešení, která budou nejen v souladu s právem, ale která budou vyhovovat též požadavkům dobrých mravů ve smyslu spravedlivého rozložení ekonomických dopadů mezi dotčené subjekty. Některá Opatření, vedená deklarovanou snahou zmírnit následky boje proti Covid-19, přímo zasahují do vybraných, dříve vzniklých i nově vznikajících, smluvních vztahů a nově upravují práva a povinnosti smluvních stran. Těmto otázkám se věnujeme v oddílu 5.

V přílohách pro Vaši informaci připojujeme stručné přehledy vybraných Opatření (s výhradou jejich neúplnosti, případně další korekce i s ohledem na velmi dynamický vývoj), a to spolu se stručným (ne vždy vyčerpávajícím) shrnutím jejich obsahu (obsah některých aktuálně platných Opatření je uveden podrobněji). Věnujeme se přitom nejen restriktivním Opatřením, ale i těm, jejichž cílem je zmírnit následky boje proti Covid-19, ať již prostřednictvím úlev ze zákonných povinností, nebo možnosti čerpat od státu finanční pomoc (oddíl 6).

Je zřejmé, že vzhledem k přijatým Opatřením může často docházet ke vzniku újmy na straně podnikatelských subjektů a podstatnému ztížení plnění dříve uzavřených smluv. S ohledem na uvedené doporučujeme shromažďovat relevantní důkazy o vznikajících škodách v důsledku Opatření a jejich včasné uplatnění. Současně doporučujeme provést identifikaci a revizi problematických smluvních vztahů, zejména pokud jde o smluvní úpravu tzv. vyšší moci a podstatné změny okolností, a posouzení právních důsledků v případě porušení těchto smluv.

Na názory vyjádřené v tomto dokumentu nelze spoléhat v konkrétním případě, vyžadujícím vždy individuální posouzení. Nelze ani vyloučit, že kompetentní orgány dospějí ve své rozhodovací činnosti k jiným než zde prezentovaným závěrům. S ohledem na dynamiku vývoje Opatření bude též docházet k dalším změnám.

Za účelem získání dalších informací a poskytnutí potřebné právní podpory jsme Vám samozřejmě rádi k dispozici.

Dokumenty ke stažení

Pro stažení plného textu klikněte zde. Pro stažení příloh dokumentu klikněte zde.

MENU

Vejmelka & Wünsch, s.r.o.
Italská 27, 120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon: +420 222 25 30 50
E-mail: prague@vejwun.cz

ID DS: uq49z7h

Recommended by Legal 500

IFLR Recognised Firm

IFLR

IFLR

Ranked in Chambers Europe 2014

logo
Copyright (c) 2010 - 2022 Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch, s.r.o.
Created by TANO - P.S. spol. s r.o.